Gruppebilde av to barn, en voksen mann og ei eldre dame som har det fint sammen

Kartlegging – hørselshelse ved sykehjem

Prosjekt

Hørselskartlegging ved sykehjem

Damprosjektet Ambulerende praktiske hørselskurs ut på sykehjem, som er rettet mot helsepersonell, har reist en del problemstillinger: Det er ingen form for fast kartlegging av hørselsstatus på beboere som flytter inn på sykehjem. Vi opplever at det er forholdsvis få høreapparatbrukere bosatt ved aktuelle sykehjem i forhold til totalt antall beboere ved sykehjemmene. Betyr dette at mange går med ubehandlede hørselstap? Hvorfor er det ikke krav om å kartlegge og gjennomføre hørselsprøve på beboere ved sykehjem på lik linje med at de får målt blodtrykk og gjennomført en rekke andre tester?

Mange beboere ved sykehjem har demensdiagnose, dårlig språk, angst og redusert samarbeidsevne som kan være en naturlig konsekvens av alderdom. Samtidig ser vi også at flere brukere «våkner til liv» når de får tatt ny hørselsprøve og etterjustert sine høreapparater. Det fører til at vi stiller spørsmål om hvor mange brukere som har såkalt «falsk demens-diagnose» pga. manglende hørselskartlegging og gjennomføring av tiltak for å bedre hørselsevne.

På denne bakgrunn skal dette nye prosjektet gjennomføre en kartlegging av hørselshelsen til beboere ved ti sykehjem i Trøndelag fylke. Målgruppen er 500 beboere og 500 helsepersonell som bor eller har sitt virke ved sykehjemmene.

Aktiviteter som skal gjennomføres: Otoskopi av øreganger og enkel hørselstest for å avdekke hørselsstatus på hver enkelt beboer som er i stand til å medvirke gjennom adekvat respons eller respons via kroppsspråk når hørselstest gjennomføres. Det skal også gjennomføres beboerkartlegging på følgende sjekkpunkter:

  • Har nedsatt hørsel og benytter høreapparater og/eller andre hørselstekniske hjelpemidler?
  • Har nedsatt hørsel, men ingen tiltak på høreapparater eller andre hørselstekniske hjelpemidler?
  • Har ikke nedsatt hørsel?
  • Har eller har ikke demensdiagnose?
  • Kan ikke gjennomføre hørselsprøve pga helseutfordringer som kognitiv og fysisk svikt?
  • Har cerumen i øregangen i forkant av hørselstest?
  • Hvor mange får gjennomført tiltak med høreapparater eller andre hørselstekniske hjelpemidler i etterkant av gjennomført hørselskartlegging?
  • Hvilke rutiner og kompetanse har sykehjemmet for å følge opp hørselshelsen til beboerne?

Det skal dessuten gjennomføres en enkel spørreundersøkelse rettet mot helsepersonell for å måle deres kompetanse på hørselshelse og høreapparater.

På basis av innsamlede data utarbeides en rapport som beskriver og evaluerer funn og gjennomførte tiltak. Metode og anbefaling om hvordan hørselshelse på sykehjem kan kartlegges, forbedres og videreføres i framtiden, skal også beskrives. Rapporten og enkeltfunn sendes over til enhetsledere, kommunale hørselskontakter og tilsynsleger ved sykehjemmene for videre gjennomføring av tiltak og mulig implementering. Rapporten skal også sendes ut til andre helseaktører og helsemyndigheter, som kan ha interesse av den.

Det forventes at beboere ved sykehjem vil få en bedre hørselshelse gjennom at de får kartlagt sin hørselsstatus, som igjen vil kunne gi grunnlag for at beboere enten får oppdatert sine nåværende høreapparater eller får tilpasset nye høreapparater eller andre hørselstekniske hjelpemidler. Dette vil kunne føre til bedre kommunikasjon mellom beboere, helsepersonell og pårørende, hvilket igjen vil gi større livsglede hos beboerne. Mange beboere vil kunne oppleve mindre angst og tvang ved at de hører bedre når de får besøk, eller er i pleie/stell-situasjon.

Det vil være meget positivt om det innføres rutiner på kartlegging av hørselshelse på hver ny beboer som flytter inn på sykehjem uansett sted i Norge som en følge av dette prosjektet. Helsepersonell ved sykehjemmene vil også få oppdatert sin kompetanse på hørsel, og i større grad være i stand til å iverksette interne eller eksterne tiltak nå det er behov for å bedre hørselshelsen til den enkelte beboer.

Eldre dame hjelper eldre mann med høreapparatet

Helsearbeidere som deltar på kurs i bruk og vedlikehold av høreapparater

Ambulerende hørselskurs til helsepersonell

Prosjekt

Praktiske kurs i bruk og vedlikehold av høreapparater

I forbindelse med at Covid-19 pandemien har vedvart i snart 2 år, har den gitt store konsekvenser for blant annet eldre høreapparatbrukere som er bosatt ved sykehjem. I lengre perioder har de vært isolert fra omverden for å unngå fare for å bli smittet, og å utvikle alvorlig sykdom. Som følge av isolasjon og nedstenging har beboere med høreapparater i liten grad hatt tilgang til ekstern audiografkompetanse da beboerne bør unngå reise til høresentraler eller avtalespesialistklinikker.

De aller fleste beboere som bruker høreapparater er avhengig av bistand fra helsepersonell eller pårørende i forhold til både bruk og vedlikehold av høreapparater. De klarer i liten grad å mestre dette selv. I mange tilfeller opplever derfor beboere økt isolasjon når høreapparatene ikke fungerer som ønsket.

Helsepersonell som jobber med beboerne opplever også frustrasjon over å ikke strekke til, og ikke ha god nok kunnskap eller nødvendig utstyr til å kunne gjennomføre praktisk service og vedlikehold av høreapparater, som den enkelte beboer er avhengig av.

Vi vil i dette prosjektet legge til rette for en praktisk tjeneste ut til sykehjem i Trøndelag og Innlandet fylke, som blant annet skal sikre økt kompetanse og oppfølging rundt hørsel, høreapparater og kommunikasjonsstrategier hos helsepersonell som jobber tett på beboere som bruker høreapparater. Det skal gjennomføres “learning by doing”-kurs i bruk og vedlikehold av høreapparater, utdeling av servicebag til høreapparater tilknyttet tjenesten, samt innfasing av rutiner for hvordan oppfølging av høreapparatbrukere ved sykehjemmet kan struktureres og gjennomføres i etterkant av kurset.

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 16 mnd, og vi har som målsetting om å gjennomføre inntil 150 kurs med inntil 1500 deltakere i Trøndelag og Innlandet fylke. Det forventes at beboere ved aktuelle sykehjem vil få større utbytte av sine høreapparater og bedret hørselsevne i hverdagen.

Kurs for helsepersonell i bruk og vedlikehold av høreapparater

Videokonsultasjon mellom audiograf og bruker

Digital Hørselskaffe

Prosjekt

Nettmøter som er sosiale og informative for personer med nedsatt hørsel og nærpersoner.

Vi ønsker gjennom dette prosjektet å videreføre og videreutvikle pilotprosjektet Digital hørselskaffe for høreapparatbrukere og nærpersoner.

Deltakerne har det siste året fått mulighet og anledning til å delta og lære mer om ulike tema innenfor hørsel, høreapparater og hørselsrehabilitering, som har medført at deres hverdag med dårlig hørsel og høreapparater kan ha blitt noe enklere. Blant annet har det deltatt mange yrkesaktive som sliter med utenforskap, utbrenthet, stress og som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet. De risikerer å bli tidlig ufør pga. manglende tilrettelegging og inkludering på arbeidsplassen. Historiene er mange og sterke. Gjennom deltakelse på Digital Hørselskaffe, har de fått tips fra både foredragsholder og andre deltakere om hvordan de kan ta tak, få tilrettelegging, oppleve inkludering og få en bedre hverdag, både på fritid og i jobbsituasjon.

Dette nye prosjektets målsetting er å gi deltakere økt kompetanse om hørsel, høreapparater, hørselsrehabilitering og andre relevante tema, samt at deltakere får et digitalt sosialt treffpunkt hvor de kan møte andre mennesker i tilsvarende situasjon.

Målgruppen er høreapparatbrukere og nærpersoner som ønsker å lære mer om ulike hørselstema. Deltakere vil i hovedsak være 300-350 voksne mennesker fra hele Norge. Disse får kurs/foredrag med ulike hørselstema som blir formidlet via digitalt videomøterom. Prosjektet vil foregå fra og med april 2022 til og med mars 2023, og det vil bli gjennomført mellom 30-40 ulike kurs/foredrag.

Det forventes at både høreapparatbrukere og deres nærpersoner vil oppleve økt kompetanse og mestring rundt det å høre dårlig, bruk av høreapparater og andre hørselstekniske hjelpemidler, samt å håndtere den psykososiale delen rundt det å leve med nedsatt hørsel bedre. Via deltakelse og den gode samtale på den digitale hørselskaffen, vil de også finne en møteplass med andre mennesker i samme situasjon.